Cách Tính điểm Xét Học Bạ Đại Học Mở TPHCM & Hà Nội Năm 2023

Ngành xét tuyển học bạ Chỉ tiêu 

Tổ hợp môn xét tuyển

A. Chương trình đại trà Ngôn ngữ Anh 72
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Văn, Sử, Anh
 • Văn, KHXH, Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc 30
 • Văn, Toán, Ngoại ngữ (2)
 • Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2)
Ngôn ngữ Nhật 50
 • Văn, Toán, Ngoại ngữ (2)
 • Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2)
Ngôn ngữ Hàn Quốc 16
 • Văn, Toán, Ngoại ngữ (2)
 • Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2)
Tâm lý học 18
 • Toán, Lý, Anh

 • Toán, Văn, Ngoại ngữ (2)

 • Văn, Sử, Địa

 • Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2)

Kinh tế 90
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh
Xã hội học 69
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Ngoại ngữ (2)
 • Văn, Sử, Địa
 • Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2)
Đông Nam Á học 88
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Ngoại ngữ (2)
 • Văn, Sử, Địa
 • Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2)
Quản trị kinh doanh 86
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh
Marketing 43
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh

Kinh doanh quốc tế

 36
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh
Tài chính – Ngân hàng 79
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh
Kế toán 83
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh
Kiểm toán 36
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh

Quản lý công

 14
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh
Quản trị nhân lực 29
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Sử, Văn
Hệ thống thông tin quản lý 58
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh
Luật 43
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Văn, Sử, Địa
 • Toán, Văn, Ngoại ngữ (1)
Luật kinh tế 61
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Văn, Sử, Địa
 • Toán, Văn, Ngoại ngữ (1)
Công nghệ sinh học 107
 • Toán, Lý, Sinh
 • Toán, Hóa, Anh
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Hóa, Sinh
Khoa học máy tính 65
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh
Công nghệ thông tin 76
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh
Công nghệ kỹ thuậ xây dựng 107
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh

Logistics và Quản lý

chuỗi cung ứng

16
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh
Công nghệ thực phẩm 58
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Hóa, Anh
 • Toán, Hóa, Sinh
 • Toán, Lý, Anh
Quản lý xây dựng 63
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh
Công tác xã hội 63
 • Toán, Lý, Anh
  Toán, Văn, Ngoại ngữ (2)
 • Văn, Sử, Địa
 • Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2)
Du lịch 23
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Sử, Văn
Khoa học dữ liệu  18
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh
B. Chương trình chất lượng cao Ngôn ngữ Anh  85
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Văn, Sử, Anh
 • Văn, KHXH, Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc  15
 • Văn, Toán, Ngoại ngữ (2)
 • Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2)
Ngôn ngữ Nhật  15
 • Văn, Toán, Ngoại ngữ (2)
 • Văn, KHXH, Ngoại ngữ (2)
Kinh tế 18
 • Toán, Hóa, Anh
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, KHXH, Anh
Quản trị kinh doanh  112
 • Toán, Hóa, Anh
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, KHXH, Anh
Kinh doanh quốc tế  18
 • Toán, Hóa, Anh
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, KHXH, Anh
Tài chính – Ngân hàng 90
 • Toán, Hóa, Anh
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, KHXH, Anh
Kế toán 63
 • Toán, Hóa, Anh
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, KHXH, Anh
Quản trị nhân lực 18
 • Toán, Hóa, Anh
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, KHXH, Anh
Luật kinh tế  40
 • Toán, Hóa, Anh
 • Toán, Lý, Anh
 • Văn, Sử, Anh
 • Toán, Văn, Anh
Công nghệ sinh học  25

Toán, Sinh, Anh

Toán, Hóa, Anh

Toán, Lý, Anh

Toán, Hóa, Sinh

Khoa học máy tính  22
 • Toán, Lý, Hóa
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Hóa, Anh
CNKT công trình xây dựng 25
 • Toán, Hóa, Anh
 • Toán, Lý, Anh
 • Toán, Văn, Anh
 • Toán, Lý, Hóa

Similar Posts